Norsk filminstitutt

I statsbudsjettet for 2021 blir det foreslått midler til talentsatsing og opptrapping av dataspillsatsingen, som representerer årets økning i filmfondet. Bevilgningene til regional filmsatsing og insentivordningens tilsagnsramme er de samme. 

NorskFilminstitutt_EA_Kjersti_Mo-1069_web
Kjersti Mo

 

-Dette er et budsjett som gir vekst for filmfeltet samlet, så det er jeg fornøyd med. Vi er spesielt glade for satsningen på å få frem nytt talent. Vi trenger å øke bredden i hvilke stemmer som slipper til, både foran og bak kamera. Det blir bra både for bransjen, publikum og fra et demokratiperspektiv. Det er vesentlig å sørge for at det er et mangfold i historiene som fortelles, så folk kan kjenne seg igjen og historiene oppleves som relevante, sier direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo.  Hun mener at talent kan finnes mange steder, og med denne talentsatsingen får filmbransjen anledning til å lete litt utenfor de vanlige rekrutteringsstedene.

Talentutvikling

Regjeringen vil styrke arbeidet med talentutvikling, blant annet for å øke mangfoldet i rekrutteringen til kunst- og kulturlivet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til talentsatsing med 29 millioner kroner totalt. Satsingen innebærer at tilskuddet til Talent Norge økes med totalt 14 millioner kroner, og en økning på 15 millioner kroner til Norsk filminstitutts arbeid med talentutvikling.

Daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad uttrykker også glede over forslaget om en økning på 15 millioner kroner til Norsk filminstitutts satsing på talentutvikling:

- Norsk filminstitutt har vært en nær samarbeidspartner for oss gjennom flere år. Gjennom felles talentutviklingsprosjekter på filmområdet har vi styrket hverandres arbeid gjensidig. Vi gratulerer instituttet og er glade for regjeringens anerkjennelse av at satsing på talenter er viktig for å oppnå en bredere rekruttering og få fram nye stemmer i norsk film, sier Mediaas Jørstad i en pressemelding.

Talentsatsingen i Norsk filminstitutt består av 12 millioner kroner til filmfondet og tre millioner kroner til driftsbudsjettet. Norsk filminstitutt arbeider med en talentutviklingsstrategi hvor det blant annet legges opp til å åpne mer for nye talenter som ikke allerede er etablert i bransjen. Nye talenter uten vesentlig profesjonell erfaring har vanskelig for å få innvilget tilskudd fra øvrige nasjonale tilskuddsordninger på filmområdet og utgjør en større risiko for filmprodusentene å satse på. Norsk filminstitutt går nå igjennom alle sine tilskuddsordninger og ser at bransjen kan bli bedre på rekruttering og til å få fram de nye stemmene i norsk film. Dette er ikke minst viktig i et mangfoldsperspektiv. Filminstituttet ønsker å stimulere en sunn og framtidsrettet utvikling av talenter gjennom en større satsing fra 2021. For å få et større mangfold av stemmer inn på filmutdanningene er det også behov for en større satsing for å finne talenter blant barn og unge opp til 19 år.

Dataspill

Regjeringen foreslår å trappe opp satsingen på dataspill.  Bevilgningen til dataspill økes med 5 mill, herunder 200.000 i oppstartsmidler til Dataspillsenteret i Bergen. Bevilgningen skal blant annet nyttes til tilskudd til utvikling av dataspill helt frem til ferdigstilling samt til formidling av dataspill, herunder datatreff og andre typer spillarrangement. Regjeringen vil legge til rette for en aktiv og bred formidling av dataspill

-Vi er glade for at regjeringen fortsetter satsingen på dataspill med denne økningen av bevilgninger og at de dermed anerkjenner dataspill som en viktig kreativ næring. Vi skal blant annet bruke midlene på oppfølging av dataspillstrategien «Spillerom», sier Kjersti Mo. 


Medfinansiering

Etter filmmeldingen i 2015, ble regjeringen bedt om å legge frem forslag om medfinansiering av audiovisuelle produksjoner. EU-direktivet for audiovisuelle medietjenester åpner for å pålegge aktører i verdikjeden en plikt til å bidra til finansiering av audiovisuelle produksjoner. Regjeringen vil legge fram et forslag om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en andel av sin omsetning i norske audiovisuelle produksjoner. Regjeringen tar sikte på å legge fram et høringsnotat på nyåret med forslag om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en andel av sin omsetning i norske audiovisuelle produksjoner. Et lovforslag vil deretter bli lagt fram for Stortinget i tilknytning til gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett. 

-Det er viktig at det nå blir fortgang i dette arbeidet som til slutt vil sørge for mer finansiering av norsk audiovisuelt innhold, blant annet fra de internasjonale strømmetjenestene. Så vi er glade for at det i statsbudsjettet er lagt frem en tidslinje for det videre arbeidet, sier Kjersti Mo.

Les statsbudsjettet 

Les statsbudsjettet om filmområdet her. Bla til kapittel 334.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768407/?ch=2

 

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg@nfi.no