Norsk filminstitutt

Enkelte tilskuddsordninger som ikke er direkte berørt av endringer i forskrift er nå åpnet for søknader. Med forbehold om endringer publiserer vi nå flere tentative søknadsfrister.

Norsk filminstitutt har høsten 2020 utarbeidet forslag til endringer i forskrifter. I påvente av avklaring rundt framdrift for innføring av forskriftene er NFIs søknadsportal per i dag bare åpen for enkelte nye søknader. For å sørge for forutsigbarhet og kontinuitet i bransjen åpner vi likevel for å søke på flere ordninger framover.

Det er allerede mulig å søke på enkelte ordninger som ikke er direkte berørt av endringer i forskrift; dette gjelder enkelte tilskudd til formidling, lansering og utvikling.

De første ordningene som åpnet i søknadsportalen er til lokale kinotiltak, distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm, produksjon 2 og etterhåndstilskudd for filmer med forhåndsgodkjenning i 2020. Disse søknadsveilederne og søknadsskjemaene ble publisert 5. januar.  

Fra 14. januar åpnet vi for tilskudd til utvikling, lansering, reisestipend og kompetansehevende tiltak. Da ble det altså mulig å søke utviklingstilskudd til spillefilm, dokumentarfilm, dokumentarserier og dramaserier. I tillegg er det nå mulig å søke tilskudd til manusutvikling av fiksjonsfilm, det vil si spillefilm og dramaserier, samt tilskudd til manusutvikling av dokumentar.

Les mer om dette

Dette skjer framover

For ordninger som direkte påvirkes av forslagene til forskriftsendringer listes tentative søknadsfrister under.  

Nye søknadsskjemaer og søknadsveiledere for søknadsrunder som innebærer vesentlige forskriftsendringer vil bli informert om ca. tre uker før aktuell søknadsfrist, eller så snart dette er fastsatt. Dette gjelder blant annet produksjon og lansering. 

19. januar åpner søknadsskjema for produksjon og utvikling av kortfilm etter konsulentvurdering, samt samproduksjon av kortfilm med utenlandsk hovedprodusent. Søknadsfrist for disse ordningene er 3. februar 2021.  

Søknader for tilskudd til utvikling av spill åpner også 19. januar, med søknadsfrist 2. februar.

Nye (tentative) søknadsfrister

Tentative frister for søknadsordninger som er påvirket av den foreslåtte forskriftsendringen:  

Dramaserier:  

Produksjon dramaserier etter konsulentvurdering: 16. februar 2021 

Samproduksjon av dramaserier med utenlandsk hovedprodusent: 16. februar 2021 

Dokumentar:  

Produksjon av dokumentar etter konsulentvurdering: løpende fra 15.mars 2021 

Samproduksjon av dokumentar med utenlandsk hovedprodusent: løpende fra 15. mars 2021 

Spillefilm:  

Produksjon av spillefilm etter markedsvurdering 7. april 2021 

Produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering 25. mars 2021 

Samproduksjon av spillefilm med utenlandsk hovedprodusent 25. mars 2021  

Sørfond:

16. mars 2021  

Rammetilskudd:

26. mai 2021  

Talentordningen:

TBA  

Insentivordningen: 

TBA  

NB: Siste frist for å søke etterhåndstilskudd uten forhåndstilskudd var 1. desember 2020. Denne ordningen er lukket i portalen inntil videre. Per i dag er det bare filmer som allerede har fått forhåndsgodkjent etterhåndstilskudd som kan søke. 

NFI tar forbehold om endringer.  

Egenmelding inkludering og mangfold

Fra januar innfører NFI en egenmelding for inkludering, som skal bidra til større bevissthet rundt mangfold og inkludering i norsk film, og forhåpentligvis vil bidra til større mangfold både foran og bak kamera. 

Bakgrunn

I tildelingsbrevet fra KUD i 2019 ble NFI bedt om å gjennomføre en grundig gjennomgang av våre tilskuddsordninger: “Tilskuddsordningene skal i løpet av 2019 gjennomgås for å vurdere om de er tilpasset endringene på filmområdet og sikre at de bidrar til å nå de filmpolitiske målene som Stortinget har satt”. Hensikten med evalueringen er å tilpasse virkemidlene i de ulike tilskuddsordningene slik at de er oppdaterte og tilpasset til de omgivelsene norske bransjeaktører befinner seg i, og ved dette bygge opp om de filmpolitiske målene. 

Dette evalueringsarbeidet ble påbegynt i 2019, og ble drøftet i flere innspillsrunder med de forskjellige bransjeaktørene sommeren 2020. Deretter ble endringsforslagene, som også innebærer endringer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk ble oversendt KUD i begynnelsen av november, med høringsfrist 16. desember 2020.

Høringssvarene får nå en grundig behandling av NFI, i samarbeid med Kulturdepartementet.