Den totale rammen på årets fondsbudsjett er på 462,56 millioner, hvorav 448,44 millioner er nye midler over statsbudsjettet 2017 og 14,12 millioner er ikke disponerte midler over ført fra 2016.

Omdisponeringer kan forekomme i løpet av året

Utvikling og produksjon - Spillefilm

Sum til disp. 2017

Kunsternisk vurdering

66,29

Kunstnerisk vurderng - Nye veier

7,53

Markedsvurdering

44,00

Samproduksjon

8,95

Etterhåndstilskudd

140,81

Rammetilskudd for utvikling

4,00

Sum

271,58

Utvikling og produksjon - Dramaserier

Kunstnerisk vurdering

38,80

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

1,20

Samproduksjon

-

Sum

40,00

Utvikling og produksjon - Dokumentar

Kunstnerisk vurdering

30,00

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

4,93

Samproduksjon

-

Etterhåndstilskudd

15,50

Rammetilskudd for utvikling

3,40

Sum

53,83

Utvikling og produksjon - Kortfilm

Kunstnerisk vurdering

14,66

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

4,20

Sum

18,86

Utvikling og produksjon - Spill

Kunstnerisk vurdering (utvikling)

19,02

Sum utvikling og produksjon

403,29

Insentivordningen

62,981

Lansering

Lansering innland - film

30,16

Lansering innland - spill

2,00

Lansering utland

8,00

Kreativ næring - Norwegian Arts Abroad

1,00

Spill ut i verden

1,65

Sum

42,81

Tilskudd til enkeltpersoner

Manuskriptutvikling/regikonsept

7,50

Ideutvikling - Nye veier

1,20

Vekt i prosjekt (VIP)

1,40

Deltagelse festivaler/prisutdelinger utland

0,40

Filmrekrutteringsstipend

0,30

Kurs i utlandet

1,64

Sum

12,44

Fellestiltak

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer (inkl New Nordic)

1,90

Kompetansehevende tiltak for bransjen

- (Midlene ligger pt. i driftsbudsjettet)

Sum

1,90

Totalt audiovisuell produksjon

460,43

Sørfond - UD-midler (post 50)

Sørfond

4,02

Sørfond+

-

Sum Sørfond

4,02

Filmformidling

Distribusjon

6,5

Arrangementer og visning

21,98

Cinematek- og filmklubbvirksomhet

7,3

Kompetansehevende tiltak

3,4

Profilering

4,2

Totalt filmformidling

43,38

Innkjøpsordningene

Film

2,2

Spill

2,2

Totalt innkjøpsordningene

4,4

Totalt filmformidling

47,78