Fritekstsøk

A

 • For administrasjonsgodtgjørelse godkjennes maksimalt 7% av produksjonsbudsjett eks uforutsett- og administrasjonsgodtgjørelse (gjelder dokumentar, kortfilm, kinofilm).  Det tidligere nominelle taket bortfaller.


  For produsenthonorar for filmer med produksjonsbudsjett over 10 mill NOK skal normalt ikke den norske hovedprodusentens honorar utgjøre mer enn 5 % av budsjettet. For lavere produksjonsbudsjetter kan høyere andel godkjennes etter individuell vurdering.

 • Produsenten plikter å forsikre negativ eller annet opptaksmateriale frem til den ferdige filmen eller fjernsynsprogrammet foreligger.


  Forsikringen skal tegnes av produsenten uansett opptaksformat og må være bekreftet før 1. rate kan utbetales. 

 • Forsikring som dekker eventuell skade på tredjemanns eiendom. Noen locationeiere krever at slik forsikring skal forelegges før tillatelse til opptak gis. Forsikringen skal være tegnet før 1.rate kan utbetales til kort- og langfilmproduksjoner, samt til fjernsynsproduksjoner 

 • En kreditt skuespillere eller filmarbeidere ellers kan gi produksjonsforetaket som en del av et prosjekts finansiering. A


  lle eksterne kreditter må faktureres på normal måte og føres i filmens regnskap for at de skal kunne godkjennes. Hele eller deler av et produsenthonorar eller andre interne ressurser kan også internfaktureres som kreditt til filmproduksjonen. Disse må også bokføres for at de skal kunne være gyldige.


  Det må være samsvar mellom denne kreditten og det som er budsjettert for den enkelte medvirkende. Ved interne kreditter må ressursbruken logges/dokumenteres.


  Om en lønnsmottaker yter arbeidskreditt, godtas dette såfremt arbeidsgiveravgift og pliktig pensjon er innbetalt og forskuddsskatt er trukket og innbetalt fra for det aktuelle beløpet.

 • En fiksjonsbasert eller dokumentarisk fremstilling gjennom lyd og bilder i form av film, serier eller spill produsert for offentlig visning eller omsetning.

B

 • En barteravtale (bytteavtale) regulerer ikke-kontante ytelser som f. eks. reklametid på en TV kanal som del av vederlag for senere visningsrett. Verdien av barteravtalen skal framgå av avtale mellom partene, og det forutsettes at det utstedes fakturaer mellom partene på den avtalte verdien.


  Norsk filminstitutt forbeholder seg retten til ikke å godkjenne slike avtaler som del av egenfinansieringen dersom det ikke kan dokumenteres godt nok at den fastsatte verdien har dekning i normale markedsmessige forhold og at leveransen har relevans for prosjektet.

C

 • En forsikring som garanterer prosjektets investorer at filmen ferdigstilles.


  Norsk filminstitutt kan kreve at en produsent tegner ferdiggjøringsgaranti for at produksjonstilskudd skal gis.

D

 • En del produsenter ønsker å organisere sine prosjekter som heleide datterselskap.


  Dette er fullt mulig under følgende forutsetninger: Alle stabs- og finansieringsavtaler må være inngått med datterselskapet, og alle rettigheter og plikter må ligge i samme selskap.


  Ved eventuell overføring til datterselskap etter at tilskudd er mottatt må dette godkjennes spesielt av NFI, alle tilskuddsgivere og investorer og alle rettighetshavere.


  Man ikke kan overføre forpliktelser en bloc - men gjøres spesifikt for hver avtale.


  Datterselskapet må eksistere så lenge det finnes forpliktelser på rapportering i forhold til filminstituttet, dvs. normalt i 3 år fra filmens premiere. Dette ansvaret kan ikke overføres til et annet selskap uten ved eventuell fusjon.

E

 • NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Engasjementsbrevet er et dokument som presiserer produsentens og revisors oppgaver og plikter i forbindelse av gjennomføringen av prosjektet. Det skal underskrives av begge, og godkjennes som villighetserklæring fra revisor. 


  Last ned Engasjementsbrevet her

F

 • En opphaver/rettighetshaver kan overdra til en produsent eneretten til å filmatisere vedkommendes verk. Hovedprodusent skal ha filmretten.

H

 • Hurtigsluse/fast track er ingen egen tilskuddsordning, men NFI har innført prinsippet i tilskuddsordningen rammetilskudd til utvikling for både fiksjon og dokumentar. Her vil selskap med gode kommersielle og/eller kunstneriske resultater bli prioritert uten at det gjøres en vurdering av konkrete prosjekter. Les mer under slik saksbehander vi

I

 • Dette er en avbruddsforsikring som produsenten plikter å tegne på  spillefilm, dokumentarfilm og serier støttet av Norsk filminstitutt. Minstekravet er å forsikre regissør og nøkkelskuespillere, men det er ikke uvanlig å forsikre andre sentrale medarbeidere i denne ordningen, for eksempel fotografen.


  Norsk filminstitutt kan i særlige tilfeller kreve at kortfilmprodusenter også tegner slik forsikring.


  Interaktive produksjoner:
  Produsenten plikter å holde alle lønnsmottakere yrkesskadeforsikret og å forsikre teknisk utstyr og produsert materiale. Forsikringer skal tegnes av produsenten før 1.rate kan utbetales. 

 • Alle produksjoner plikter å følge denne retningslinjen ved føring av prosjektregnskapet.  Tilskudd gitt før 1.1.2017 kan velge om de vil følge den forrige forskrift for føring av filmregnskap eller den nåværende retningslinjen. Mer informasjon finner du i Slik saksbehandler vi.

 • NFI kan utstede et intensjonsbrev som produsenten kan bruke i sitt finansieringsarbeid. Intensjonsbrevet sier at konsulent har til hensikt å innstille om utviklings- eller produksjonstilskudd til et konkret prosjekt under forutsetninger som er nevnt i intensjonsbrevet. Et intensjonsbrev utstedes for en avgrenset periode.

 • Det gjøres en totalvurdering av disse punktene:  • Unik historie med universell appell

  • Internasjonalt anerkjent og profilert regissør

  • Produksjonsselskapets erfaringer og tidligere resultater

  • Internasjonalt kjente skuespillere

  • Høy produksjonsverdi

  • Etterspurt sjanger (attraktiv på sjangerfestivaler)

  • Internasjonalt samfunnsaktuelt tema (primært dokumentarer)

  • Handlingen bygger på et internasjonalt kjent konsept eller litterært forelegg

  • For TV-serier også flere sesonger

  • At verket har avtale med en anerkjent salgsagent

  • Et verk kan vurderes til å ha høyt internasjonalt potensial basert på inntektsestimat og/eller kunstnerisk anerkjennelse.

K

 • Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet. Dersom det ikke finnes kompetent myndighet i opphavslandet som kan godkjenne filmen som et kulturprodukt (eks. USA) er det NFI som vurderer og avgjør om filmen er et kulturprodukt.

L

 • Alle kreditter skal føres i regnskapet med gyldige bilag (faktura) fra den part som har gitt kreditt.

 • En likviditetsplan skal vise prosjektets finansiering, kostnader, likviditet og akkumulert likviditet fordelt per måned gjennom hele produksjonsperioden. Det skal i forbindelse med hver rateutbetaling leveres en oppdatert likviditetsplan. Endringer av likviditetsplanen skal godkjennes av Norsk filminstitutt.

M

 • Norsk filminstiutts definisjon av minimumsgaranti (MG) er forhåndssalg av visningsrett.


  For at en minimumsgaranti skal akkumulere etterhåndstilskudd, skal avtaler om forhåndssalg av visningsrett inneholde salgssum og klart definere hvilke av filmens inntekter som skal avregnes mot minimumsgarantien.


  Kjøper kan ikke kreve renter og/eller avkastning på beløpet eller kreve sikkerhet i andre inntekter enn det avtalen gjelder. Selger må fakturere kjøper og hele salgssummen skal være innbetalt før premiere. 


  Internt salg innenfor samme selskap godkjennes ikke. Alle forhåndssalg inngått før filmens premiere skal godkjennes spesielt av NFI for at de skal kunne være gyldige som grunnlag for utløsning av etterhåndstilskudd.

O

 • Som offentlig finansiering regnes alle tilskudd fra offentlige virksomheter i EØS eller EU  (bidrag som faller inn under EØS-avtalen artikkel 61(1)). Dette omfatter tilskudd fra alle offentlige fond, fra stat, fylkeskommuner og kommuner.


  Fra virksomheter eller fond som er blandingsfinansiert (sammensatt av offentlig og privat kapital), vil en andel tilsvarende andelen den offentlige kapital regnes som offentlig. For eksempel vil midler fra et fond som består av 50 % privat og 50 % offentlig kapital bli regnet som 50 % offentlig.


  Bidrag fra overnasjonale fond (NFTF, Media/Creative Europe eller Eurimages) regnes ikke som offentlige midler, heller ikke midler fra internasjonale kilder (dvs bidrag fra offentlige kilder utenom EU/EØS) og heller ikke investeringer fra offentlige kilder som gis på markedsvilkår (dvs med lik prioritet og tilbakebetaling/avkastning) som andre investorer i prosjektet.


  Der det for en statsstøtteordning kan være tvil om EU anser denne som statsstøtte kan man slå opp her (velg State aid og Primary Objective= culture).

 • NFI gjør en skjønnsmessig vurdering av den totale distribusjonsplanen. Spesialvisninger på kino kan være en del av distribusjonsplanen for verk som ikke har ordinær kinodistribusjon.

 • NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoene, sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge, men dette alene er ikke tilstrekkelig. Normal oppsetning vil si kvelds- og helgevisninger i løpet av en uke, og forretningsmessig avregning av minsteleie.

P

 • I henhold til lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelig dokument (lov nr. 32/1989) skal alle filmproduksjoner med tilskudd fra Norsk filminstitutt levere godkjent materiale til Nasjonalbiblioteket, samt evt. øvrige spesifikasjoner slik de er angitt i tilskuddsbrevet.


  • For Norge: Et nytt verks første lansering for det norske publikum.

  • For utlandet: Normalt fra produksjonsbeslutning er tatt til 12 måneder etter norsk eller internasjonal premiere.

  • For spill: Perioden fra soft launch/early access til full lansering


 • Avgift til foreninger, begrenset oppad til en promille av produksjonstilskuddet fra NFI pr forening, kan legges inn i kalkylen og godkjennes som en del av prosjektregnskapet. Hvilke avgifter som skal belastes produksjonsregnskapet er et forhold mellom produsent og den enkelte forening på hvert enkelt prosjekt. Det er ikke et krav fra Norsk filminstitutt at produksjonsavgifter legges inn og belastes filmens budsjett.

R

 • Dersom tilskuddsmottaker bryter forutsetninger eller vilkår for tilskudd kan NFI iverksette reaksjoner, jf. forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjn § 6-1 og forskrift om tilskudd til filmformidling § 16. Tilskuddsmottaker vil alltid få anledning til å uttale seg om forholdet før vedtak om reaksjon fattes.

S

 • Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Sammen med revisorgodkjent sluttregnskap skal det leveres en balanse som spesifiserer alle filmens enkelte finansieringskilder, prosjektets bokførte eiendeler og gjeld samt en hovedbok

 • Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.


  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 


  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • En særattestasjon er revisors uttalelse om prosjektregnskapet på grunnlag av revisjon. Etter utviklingstilskudd over NOK 100 000 og 2. rate produksjon samt i forbindelse med sluttregnskapet skal det leveres en særattestasjon fra revisor sammen med anmodning om rateutbetaling.


  For kortfilm, dokumentar og utvikling av interaktive produksjoner skal det kun leveres en særattestasjon ved innlevering av sluttregnskapet.

T

 • Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

U

 • Kostnader som ikke kan forutsees på det tidspunkt man kalkulerer et prosjekt. De uforutsette utgifter regnes ut fra netto produksjonskostnader, og for spillefilm er den veiledende satsen 10%. Kostnadene beregnes ut fra netto produksjonskostnader.

Y

 • Produsenten plikter å holde alle sine lønnsmottakere yrkesskadeforsikret. Dette gjelder likevel ikke de av medarbeiderne som er selvstendig næringsdrivende.


  Næringsdrivende er ansvarlig for sine egne forsikringer. Krav til forsikringer gjelder uansett opptaksformat. Forsikringen må være bekreftet før 1. rate utbetales.