Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrist

Insentivordningen har en årlig søknadsfrist. Dersom det er tilgjengelige midler etter tildeling kan det bli utlyst en ekstra søknadsrunde.

Søknadsskjema for insentivordningen er nå åpnet. Søknadsfrist er satt til 26. november 2020 kl 12 (formiddag). Vedtak om tilskuddsramme vil bli gjort i januar 2021.

Søknad må være innsendt før produksjonsstart i Norge.

Hvem kan søke?

Norske og utenlandske produksjonsselskaper, eller den de gir fullmakt til, kan søke om tilskudd.

Format

Spillefilm, dokumentarfilm- og serier og dramaserier. Tilskuddsordningen rommer også animasjonsfilm, studioproduksjoner og etterarbeid.

Dette kan du søke om

Du kan søke om å få refundert inntil 25% av produksjonens godkjente kostnader. Godkjente kostnader er kostnader som påløper i Norge og utbetales til norske skatteytere. Kostnader som er påløpt før søknad er bekreftet mottatt av Norsk filminstitutt vil ikke regnes som godkjente kostnader.

Vilkår for tilskudd

Hovedprodusenten må ha produsert minst én film eller serie med bred distribusjon de fem siste årene.

Det må opprettes et eget selskap i det norske enhetsregisteret for produksjonen. Selskapet må opprettes i forbindelse med aksept av tilskuddsramme.

 • Minst 30% av finansieringen må være internasjonal
 • Du må dokumentere at produksjonen har internasjonal distribusjon
 • Du må oppfylle minimumskravet i kvalifiseringstesten
 • Du må dokumentere bruk på minimum 2 millioner NOK i Norge

Totalt produksjonsbudsjett må minimum være:

 • 25 mill NOK for spillefilm
 • 10 mill NOK for dokumentarfilm
 • 10 mill NOK per episode for dramaserie
 • 5 mill NOK per episode for dokumentarserie

Prioritering og vekting av søknader

 • Vurdering og vekting av søknader baserer seg på ordningens formål.
 • Produksjonenes totalbudsjett
 • Budsjettet for produksjonen i Norge
 • Produksjonens internasjonale distribusjon
 • Andel privat finansiering
 • Andel internasjonal finansiering
 • I hvilken grad den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen
 • Merverdi utover den konkrete produksjon

Tilskudd tildeles i tråd med rangeringen – så langt tilgjengelige fondsmidler rekker.

Dokumenter og maler som benyttes i denne ordningen

Det er ikke mulig å mellomlagre søknadsskjemaet, så du bør ha all informasjon klar før du påbegynner innfyllingen av skjemaet. Du finner en komplett søkeveiledning her.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
 • Søknadene vurderes av produksjonsrådgiver og vedtas av direktør.
 • Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Produksjonsrådgiver Insentivordningen

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
+47 416 71 012 
Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim