Den overordnede målsettingen for Sørfond er å bidra til å styrke filmproduksjon i utviklingsland der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker.

Sørfond skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet, samt styrke ytringsfriheten i utviklingsland.

Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje.

Sørfond er administrert av NFI i samarbeid med Stiftelsen Festivalkontoret og finansiert av Utenriksdepartementet.

Søknadsfrister

19. mars 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land og som har audiovisuelle produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Søker må være samproduksjonens minoritetsprodusent.

Format

Spillefilm og dokumentarfilm

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av spillefilm eller dokumentarfilm der filmens regissør er bosatt i, og hovedprodusent lokalisert i, et land som står oppført på Utenriksdepartementets liste over land som kan motta norsk bistand (85-landslisten). Produksjonen må ha en visningstid på minimum 50 minutter og være produsert for kino eller andre audiovisuelle plattformer. Maksimalt tilskudd per produksjon er 1.000.000 NOK.

Vilkår for tilskudd

 • Det er den norske minoritetsprodusenten som søker. Søknaden må sendes inn før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Det norske produksjonsforetaket må ha en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten
 • Det norske produksjonsforetaket må være et aksjeselskap og inneha betydelig relevant erfaring
 • Hovedprodusenten må være etablert i et land på DAC-listen, som i tillegg står oppført på 85-landslisten, og inneha filmretten til verket.
 • Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i, et land på DAC-listen. som i tillegg står oppført på 85-landslisten.
 • Minimum 70 % av det samlede tilskuddet skal brukes i land på DAC-listen som i tillegg står oppført på 85-landslisten.
 • Minimum 50 % av finansieringen må være skriftlig bekreftet på engelsk på tidspunkt for innlevering av søknad.

Viktige krav til søknaden

 • Søknaden og alle vedlegg må være på engelsk. Originaldokumentasjon på annet språk enn engelsk må følges av en kortfattet engelsk oversettelse.
 • Søknaden må være komplett i henhold til krav som stilles i retningslinjene, inkludert dokumentasjon på bekreftet finansiering med kortfattet engelsk oversettelse, for å bli vurdert.
 • Noen viktige krav til søknaden (se fullstendig oversikt i retningslinjene §5):
 • Manuskript/prosjektbeskrivelse, kalkyle og finansieringsplan.
 • Hovedproduksjonsselskapets og ansvarlig hovedprodusents CV.
 • Minoritetsproduksjonsselskapets og ansvarlig minoritetsprodusents CV.
 • Regissørens CV.
 • Utfylt skjema over tidligere resultater for hovedprodusent, norsk minoritetsprodusent og regissør som skal inneholde oversikt over to filmer med best resultat gjennom de siste sju årene, inkludert track record over festivaluttak og priser. Ta med de viktigste festivaluttakene og prisene. Oversikten trenger ikke å være komplett. Ved pre-seleksjon vil regissørens og hovedprodusentens tidligere resultater inngå som et av vurderingskriteriene (ref. retningslinjene § 6).
 • Intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusent.
 • Dokumentasjon på at minimum 50 % av finanseringen er bekreftet (intensjonsavtale er ikke godkjent).
 • Dokumentasjon på at hovedprodusenten har filmretten.
 • Regissørens notat.
 • Produsentnotat fra den norske minoritetsprodusenten som redegjør for hvordan prosjektet tilfredsstiller formålet med Sørfond (ref. retningslinjene § 2).
 • Prosjektets totalbudsjett oppgis i NOK. For konvertering fra EUR skal søker benytte EUs offisielle kurs for inneværende måned. Benytt kalkulatoren på mediedsek.no til konvertering.

Relevante lenker

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
+47 416 71 012 
Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper