Norsk filminstitutt

Nye veier er Norsk filminstitutts talentprogram og retter seg særlig mot utvikling av manusforfattere og regissører som gjennom tidligere arbeider har utmerket seg nasjonalt eller internasjonalt og som sammen med en erfaren produsent ønsker å utvikle talentet videre som serieskaper. I ordningen kan du søke om tilskudd til et prosjekt av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Tilskuddene blir gitt i to faser.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

14. sep. 2020 kl. 12.00

NB: NFI har foreslått å legge ned Nye veier-ordningen i sin nåværende form fra nyttår. De som tas opp i ordningen denne høsten vil ikke bli rammet av en eventuell nedleggelse, men vil gjennomføre prosessen som planlagt.

Om Nye veier

Nye veier er et talentprogram som skal stimulere til personlig fortellerevne, nyskaping og kunstnerisk vågemot.

Prosjektene skal ha tydelige rammer både kunstnerisk og produksjonsmessig. Innenfor disse skal serieskaper og produsent ha tid til fordypning og forskning, mer rom for utforskning og eksperimentering når det gjelder form og innhold.

For dramaserier danner prosjektutviklingen grunnlaget for en senere beslutning om eventuelt tilskudd til fase 2, en siste del av en utviklingsfase med produksjon av pilot. Ved tilskudd til prosjektutvikling i Nye veier vil det bli gitt intensjonsbrev for fase 2. Søknad til fase 2 sendes etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid innenfor Nye veier og har ikke søknadsfrist.

Prosjektene i ordningen blir fulgt opp av en av instituttets konsulenter og deltar på obligatoriske samlinger og arrangementer sammen med de andre prosjektene i ordningen.

Les mer om bakgrunnen for Nye veier dramaserier her.

Formatene det gis tilskudd til i Nye veier er kortfilm, kort dokumentar, spillefilm, dramaserier og lang dokumentar. Det gis tilskudd til inntil to prosjekter i hvert format.

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Format

Dramaserie.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas beslutning om utvikling fase 2.
 • Du kan søke om at en betydelig andel av totalbudsjettet planlegges brukt i fase 1, med begrunnelse i den kunstneriske prosessen og de produksjonsmessige rammene for prosjektet.

Søknad om fase 2 gjøres etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid innenfor Nye veier og har ikke søknadsfrist.

Vilkår for tilskudd

Nye veier er faseinndelt som tilskudd til henholdsvis fase 1 og fase 2. Ved tilskudd til utvikling vil det bli gitt et intensjonsbrev med særlige vilkår for fase 2.

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Produsenten må ha bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet, jf. § 3-3 a).
 • Totalbudsjett for fase 1 og 2 utvikling av manus og pilot for dramaserie kan ikke overstige 2.000.000 kroner.
 • Tilskudd fra NFI kan ikke overstige 80% av filmens godkjente budsjett (maksimalt 1.600.000 kroner).
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha relevant erfaring innenfon sine fagfelt.
 • Prosjektet må oppfylle tre av fire krav i Kulturtesten for å kunne søke.
 • Planlagt ferdigstilling skal normalt ikke være senere enn ett år etter produksjonstilskudd er mottatt.
 • I henhold til NFIs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse har vi et definert mål om 50% kvinneandel i talentutvikling/Nye veier.

Viktige krav til søknaden

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

 • Beskrivelse av prosjektet, handlingsbeskrivelse/synopsis og begrunnelsen for å søke Nye veier.
 • Beskrivelse av prosess, mål og plan for arbeidet i Nye veier.
 • Lenker til ett til to relevante tidligere arbeider, som serieskaperen mener dokumenterer hennes eller hans talent.
 • Serieskaper, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.
 • Kalkyle for utviklingsfasen og estimert kalkyle for hele prosjektet. I kalkylen skal det inkluderes en deltakeravgift på 25.000 kroner for deltakelse i Nye veier. Dette inkluderer alle samlinger og arrangementer, samt eventuelle reiser til dette.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 918 30 890
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper