Norsk filminstitutt

Distributører kan søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm på kino og andre visningsplattformer. Formålet med ordningen er å bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet i Norge, og øke tilgangen til kvalitetsfilm for barn på kino og andre plattformer.

Søknadsfrister

Pakketilskudd: 18. jan. 2021 kl. 12.00

Tilskudd til enkelttitler: 1. des. 2020 kl. 24.00.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret som distribuerer utenlandsk film av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet til Norge.

For å søke om pakketilskudd må selskapet kunne vise til relevant erfaring fra de siste tre år.

Dette kan du søke om

 • Tilskudd til distribusjon av en enkelt film for opp til 125.000 kroner.
 • Tilskudd til versjonering (dubbing) av barnefilm på opp til 150.000 kroner.
 • Pakketilskudd for distribusjon av 3 -10 filmer som har premiere mellom 16. mars 2020 og 31. desember 2020, begrenset oppad til 1,25 millioner kroner.

Filmen må ha en varighet på 60 minutter eller mer, men kan omfatte en samling av kortfilmer med tilsvarende total lengde.

Tilskudd omfatter kostnader til distribusjon og markedsføring for hele distribusjonsløpet til filmen: på kino, video og andre plattformer.

Distributøren må benytte seg av tildelt pakketilskudd på enkeltfilmene i det tidsrommet som gjelder for pakketilskuddet.

Godkjente kostnader

 • Distribusjon, for eksempel:
  • Kjøp av filmrettigheter (minimumsgaranti).
  • Teksting.
  • Utvikling av norske og samiske versjoner av barnefilm.
  • Klargjøring for kino og andre plattformer.
 • Markedsføring og formidlingstiltak, for eksempel:
  • Annonsering.
  • Honorarer til innledere.
  • Trykk og design.

Vilkår for tilskudd

 • Distributøren må ha rettigheter til de formatene og plattformene filmen skal lanseres på.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 50% av godkjente regnskapsførte kostnader per film. For barne- og ungdomsfilm, filmer fra Afrika, Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Asia kan ikke tilskuddet overstige 70% av godkjente regnskapsførte kostnader per film.
 • Distributører som har mottatt pakketilskudd skal selv fordele midlene på kostnader til det antall og type filmer de har fått tilskudd til, innenfor en ramme på 50.000 - 250.000 per film. Andel av pakketilskuddet satt av til barnefilm må benyttes i sin helhet på barnefilm.
 • 70% av tilskuddet vil bli utbetalt ved tildeling (1. rate), 30% etter sluttrapportering (2. rate)
 • Søker må fortløpende informere NFI om hvilke filmer pakken skal benyttes til, i forkant av lansering.
 • Filmen som tilskuddet benyttes til skal være tilgjengelig for alle som ønsker å vise filmen offentlig til ordinære markedsmessige vilkår. Du kan for eksempel ikke begrense visning til visningsplattformer du selv er eier av, eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til.
 • Tilskuddet kan benyttes til filmer med norsk minoritetsprodusent som har fått produksjonstilskudd fra Sørfond.
 • Tilskuddet kan ikke benyttes til filmer med utenlandsk hovedprodusent og norsk minoritetsprodusent som kvalifiserer til lanseringstilskudd fra NFI.
 • Filmer som tilskuddet benyttes til må ha med NFIs vignett i fortekst, og NFIs logo i promomateriell.
 • Filmer som tilskuddet benyttes til skal deponeres digitalt til Nasjonalbiblioteket med norske undertekster
 • Søknad om tilskudd til enkelttitler må sendes inn før filmen har hatt premiere.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest Forskrift om tilskudd til filmformidling før du søker.

 • Prosjektbeskrivelse og lanseringsstrategi.
 • Budsjett med godkjente kostnader ved søknad om enkelttittel.
 • Beskrivelse av tidligere oppnådde resultater på et relevant utvalg filmer de siste to årene som søker mener oppnår formålet med ordningen.
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert.
 • Beskrivelse av selskapets profil og kvalifikasjoner.
 • Ved søknad om pakketilskudd, skal også selskapets årsregnskap legges ved.

Prioritering og vekting av søknader

Vi gjør en helhetlig skjønnsmessig vurdering av søknadene opp mot hverandre og legger særlig vekt på:

Prosjektbeskrivelse og lanseringsstrategi

Her vurderer vi distributørens prosjekt og hvordan et planlagt repertoar av filmer bidrar til kunstnerisk kvalitet, bredde og mangfold i filmtilbudet i Norge, og behov for tilskudd for å nå fram til målgruppen.

Vi vurderer lanseringsstrategiens planer for samarbeid med andre aktører, i og utenfor filmfeltet, og de planer som er lagt for å nå forskjellige målgrupper gjennom ulike markedsføringstiltak.

Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne

Her vurderer vi relevante profesjonelle resultater hos søker og/ eller andre nøkkelpersoner i prosjektet. Vi vurderer økonomisk gjennomføringsevne opp mot prosjektbeskrivelse og soliditet i selskapet.

Vi vurderer om et relevant utvalg tidligere lanserte filmer oppnår formålet med ordningen. Vi ser på distributørens evne til samarbeid med visningsaktører og andre partnere, og evne til å nå fram til publikum. Disse områdene vurderes også opp mot de ambisjonene som ligger i søknaden.

Ved søknad om enkelttilskudd vurderes hvordan den enkelte film bidrar til kunstnerisk kvalitet, bredde og mangfold i filmtilbudet i Norge, og behov for tilskudd for å nå målgruppen.

Film for barn og unge og film fra Afrika, Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Asia kan bli prioritert.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker for pakketilskudd og enkelttilskudd.
 • Søknader om pakketilskudd og enkelttilskudd legges fram for et utvalg oppnevnt av NFI. Utvalget anbefaler innstilling til vedtak. På bakgrunn av deres anbefaling vil vi utarbeide innstilling til vedtak om tildeling av tilskudd. Vedtaket fattes av NFI.
 • Film & Kino, Norske filmdistributørers forening og NFI har nominert kandidater til utvalget som behandler søknadene.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver tilskudd, barn og unge, distribusjon, kompetansetiltak og kampanjer
+47 920 92 475
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen
 • Minimumsgaranti

  Norsk filminstiutts definisjon av minimumsgaranti (MG) er forhåndssalg av visningsrett.

  For at en minimumsgaranti skal akkumulere etterhåndstilskudd, skal avtaler om forhåndssalg av visningsrett inneholde salgssum og klart definere hvilke av filmens inntekter som skal avregnes mot minimumsgarantien.

  Kjøper kan ikke kreve renter og/eller avkastning på beløpet eller kreve sikkerhet i andre inntekter enn det avtalen gjelder. Selger må fakturere kjøper og hele salgssummen skal være innbetalt før premiere. 

  Internt salg innenfor samme selskap godkjennes ikke. Alle forhåndssalg inngått før filmens premiere skal godkjennes spesielt av NFI for at de skal kunne være gyldige som grunnlag for utløsning av etterhåndstilskudd.

 • Pliktavlevering

  I henhold til lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelig dokument (lov nr. 32/1989) skal alle filmproduksjoner med tilskudd fra Norsk filminstitutt levere godkjent materiale til Nasjonalbiblioteket, samt evt. øvrige spesifikasjoner slik de er angitt i tilskuddsbrevet.

Alle nøkkelbegreper