Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til utvikling av filmtiltak i Den kulturelle skolesekken (DKS). Ordningen henvender seg til filmskapere, manusforfattere, distributører, animatører og andre formidlere av film i Norge, som skal utvikle et filmformidlingsopplegg som er kjøpt inn eller skal søkes inn til DKS.

Søknadsfrister

15. april 2021 kl. 12.00, 01. aug. 2021 kl. 12.00

Formål

Denne tilskuddsordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Ordningen har som mål å styrke norske filmskaperes og andre formidleres evne til å nå ut med film til barn og unge, og bidra til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å utvikle produksjoner som er kjøpt inn eller vurderes å bli kjøpt inn til Den kulturelle skolesekken av fylkeskommune eller direktekommune i DKS.

Godkjente kostnader omfatter:

 • Midler til utvikling og testing av formidlingsopplegg på relevant publikum etter gjeldende DKS-satser opp til 30.000 kroner.
 • Spesifikke tekniske kostnader tilknyttet utviklingen av produksjonen, som redigering av materiale og innkjøp av spesialutstyr opp til 20.000 kroner.

Tilskudd kan ikke gå til å dekke reise og opphold, eller utgifter som er knyttet til gjennomføringen av selve produksjonen.

Tilskudd kan heller ikke gå til å dekke administrative kostnader eller innkjøp av teknisk utstyr (som for eksempel kamera eller datamaskiner) som kan tilskrives søkers vanlige drift.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Vi gir tilskudd opp til 50.000 kroner per tiltak.

Tilskuddet utbetales ved tildeling (1. rate, 70%) og etter sluttrapportering (2. rate, 30%).

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller enkeltpersonforetak.

Vilkår for tilskudd

 • Søker må levere fullstendig søknad før utviklingen av formidlingsopplegget blir iverksatt.
 • Søker må ha avtale eller intensjonsavtale med DKS på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå.
 • For å få utbetalt 2. rate, må søker dokumentere at forslag til produksjonen eller revidert versjon av produksjonen er sendt inn til søknadsportalen innen 1. oktober 2021.

Viktige krav til søknad

 • Prosjektbeskrivelse
 • Avtale(r) eller intensjonsavtale(r) om turné i DKS på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå
 • Budsjett
 • Finansieringsplan, der all finansiering er spesifisert

Nyttige lenker

Slik saksbehandler vi

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Søknaden behandles av saksbehandler som innstiller til vedtak. 

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver tilskudd, barn og unge, distribusjon, kompetansetiltak og kampanjer
+47 920 92 475
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen