Vi har i 2019 fått ekstra midler til å styrke internasjonal satsing for norske spill. I den forbindelse kan spillprodusenter søke om tilskudd til internasjonalt lanseringsarbeid.

Søknadsfrist

01. sep. 2019

Retningslinjer

Med hjemmel i FOR-2016-10-31-1264, Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, § 3-6 og § 3-12 har Norsk filminstitutt utarbeidet følgende retningslinjer for vurdering av søknader om tilskudd til lansering i utlandet av spill med et særlig stort potensial internasjonalt.

Det kan søkes om tilskudd til ett (1) spill som er internasjonalt lansert i 2019, eller som er planlagt lansert internasjonalt i perioden 2019-2020.

Lanseringsplanen kan gjerne beskrive tiltak for flere av selskapets spill som skal lanseres i samme periode. Det kan søkes om tilskudd fra NOK 200.000 til NOK 400.000.

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av kalkulerte, godkjente kostnader for perioden det søkes midler til. Det kan ikke søkes om tilskudd til allerede påløpte kostnader.

Prioriteringskriterier

 • Spillets potensial internasjonalt
 • Lanseringsplan og langsiktig strategi for selskapet
 • Selskapets gjennomføringsevne (tidligere spills resultater)
 • Lansering på nye markeder, plattformer eller med nye samarbeidspartnere

Godkjente kostnader

 • Produksjon av internasjonalt promoteringsmateriale
 • Deltakelse på internasjonale arenaer, herunder:
  • Spesifiserte reisekostnader
  • Akkreditering/deltakeravgift
  • Standleie og omkostninger
  • Forberedelser og etterarbeid/oppfølging
 • Kostnader i forbindelse med tilrettelegging av spill til internasjonale markeder, herunder
  • Kostnader i forbindelse med oversettelser
  • Pressemøter og press kits
  • Andre relevante kostnader forbundet med lanseringen eller tilrettelegging
 • Annonsering på relevante distribusjonsplattformer i forbindelse med lansering

Omdisponering av kostnader i tilskuddsperioden kan godkjennes etter skriftlig avtale med NFI innenfor godkjent budsjettramme.

Merk at tilskuddene til internasjonal satsing ikke diskvalifiserer for å søke lansering utland, men budsjettene kan ikke inneholde overlappende kostnader.

Viktige krav til søknad

Kun fullstendige søknader vil bli behandlet.

Søknadsprosedyre og saksbehandling

Søknaden sendes til post@nfi.no innen 01.09.2019. Søknadens merkes Internasjonal spillsatsing.

Søknadene behandles av seksjonsleder spill og prosjektkoordinator spill

Saksbehandlingstid ca. 2 uker etter søknadsfrist.

Kontakt

Kaja Hench Dyrlie

Seksjonsleder
Produksjon
+47 22 47 66 51
kaja.hench.dyrlie@nfi.no

Kaja Hench Dyrlie

Magnus Tellefsen

Prosjektkoordinator, spill
+47 22 47 45 20
magnus.tellefsen@nfi.no

Magnus Tellefsen