Tilskuddsordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Søknadsfrist

Insentivordningen har en årlig søknadsfrist. Dersom det er tilgjengelige midler etter tildeling kan det bli utlyst en ekstra søknadsrunde.

Insentivordningen åpner for mottak av søknader 5. mai. Søknadsfrist er satt til 26. november 2020 kl 12 (formiddag). Vedtak om tilskudd blir gjort i januar 2021.

Søknad må være innsendt før produksjonsstart i Norge.

Hvem kan søke?

Norske og utenlandske produksjonsselskaper, eller den de gir fullmakt til, kan søke om tilskudd.

Format

Spillefilm, dokumentarfilm- og serier og dramaserier. Animasjonsfilm, studioproduksjoner og etterarbeid rommes også av tilskuddsordningen.

Dette kan du søke om

Du kan søke om å få refundert inntil 25% av produksjonens godkjente kostnader i Norge. Godkjente kostnader er kostnader som påløper i Norge og utbetales til skatteytere i Norge. Kostnader som er påløpt før søknad er bekreftet mottatt av Norsk filminstitutt vil ikke regnes som godkjente kostnader.

Vilkår for tilskudd

 • Minst 30% av finansieringen må være internasjonal
 • Du må dokumentere at produksjonen har internasjonal distribusjon
 • Du må oppfylle minimumskravet i kvalifiseringstesten
 • Du må dokumentere bruk på minimum 2 millioner NOK i Norge

Totalt produksjonsbudsjett må minimum være:

 • 25 mill NOK for spillefilm
 • 10 mill NOK for dokumentarfilm
 • 10 mill NOK per episode for dramaserie
 • 5 mill NOK per episode for dokumentarserie

Hovedprodusenten må ha produsert minst én film eller serie med bred distribusjon de fem siste årene.

Det må opprettes et eget selskap i det norske enhetsregisteret for produksjonen. Selskapet må opprettes i forbindelse med aksept av tilskuddsramme.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd

Det er ikke mulig å mellomlagre søknadsskjemaet, så du bør ha all informasjon klar før du påbegynner innfyllingen av skjemaet. Du finner en komplett søkeveiledning her.

Dokumenter og maler som benyttes i denne ordningen

Vurdering og rangering av søknader

Vurdering og rangeringen av søknader baserer seg på ordningens formål. Formålet er å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av følgende vurderingskriterier:

 • Produksjonenes totalbudsjett
 • Budsjettet for produksjonen i Norge
 • Produksjonens internasjonale distribusjon
 • Andel privat finansiering
 • Andel internasjonal finansiering
 • I hvilken grad den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen
 • Merverdi utover den konkrete produksjon

Tilskudd tildeles i tråd med rangeringen – så langt tilgjengelige fondsmidler rekker.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
 • Søknadene vurderes av produksjonsrådgiver og vedtas av direktør.
 • Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Produksjonsrådgiver Insentivordningen

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
+47 416 71 012 
Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim