Norsk filminstitutt

Tilskudd etter markedsvurdering skal stimulere til produksjon av spillefilmer av høy kvalitet og høyt publikumspotensial.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året:

16. juni 2020 kl. 12.00, 21. jan. 2021 kl. 12.00


Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Format

Spillefilm

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om produksjonstilskudd til spillefilm som skal vises på kino i Norge.
 • Du kan søke under to tilskuddsnivåer: inntil NOK 15.000.000 og inntil NOK 7.000.000.
 • Søker må definere i hvilket nivå det søkes tilskudd under og ha finansieringsplan med bekreftet finansiering for det aktuelle nivået.
 • Samme prosjekt kan ikke søke under begge nivåer.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt og før produksjonsbeslutning er tatt.
 • Produsenten må ha filmrett eller opsjon på filmrett, jf. § 3-3 a). Med filmrett menes enerett til å kunne benytte rettighetshaveres verk som grunnlag for spillefilmen etter avtale mellom produsenten og rettighetshavere. Produsenten må selv ha filmretten under hele produksjonsfasen og frem til ferdigstillelse. Dersom filmretten overføres til et annet foretak før ferdigstillelse, er dette vilkåret ikke lenger oppfylt.
 • Produsenten må ha inngått en forpliktende avtale med en kinodistributør om distribusjon av filmen på norske kinoer.
 • Prosjektet må oppfylle minst 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke.
 • Tilskudd kan ikke overstige 50% av filmens godkjente budsjett.
 • Spillefilmen må ha et publikumsestimat på minst 200 000 besøkende for å kvalifisere for tilskudd.
 • Øvrig finansiering av spillefilmen må være bekreftet når søknad sendes.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

 • Manuskript, kalkyle, finansierings- og fremdriftsplan.
 • Markedsplan.
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet.
 • Bekreftelse på finansiering.
 • Regi- og produsentnotat.
 • Tidligere resultater: Både regissør og produsent skal levere skjema med tidligere resultater

Dokumenter og maler som benyttes for denne ordningen

Prioritering og vekting av søknader

 • Prosjekter vektes opp mot hverandre innenfor hvert av de to tilskuddsnivåene, og konkurrerer ikke med søknader under det andre tilskuddsnivået.
 • Prosjekter som har sammenlignbare estimater innenfor 50 000 besøkende vil bli vurdert etter moderat kvotering innen nøkkelfunksjonene produsent, regissør, manusforfatter og hovedroller.
 • Tidligere resultater: Det er produsentenes tidligere kommersielle resultater som vektlegges.

Kvinneandel

Fra 1. januar 2017 ble det innført moderat kvotering for markedsaordningen - det vil si at de prosjektene med høyest kvinneandel ble foretrukket. Kvinneandelen måles gjennom de fire nøkkelposisjonene regisør, manusforfatter, produsent og hovedroller. Innenfor spennet på 50.000 i publikumsestimat må en film ha en kvinneandel på minst 33% for å kunne foretrekkes foran en annen. I tillegg må den ha minst 7 prosentpoeng høyere kvinneandel enn prosjekter den sammenliknes med for å bli prioritert for tilskudd.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 8 – 12 uker avhengig av antall søknader.
 • Prosjektene vurderes av et rådgivende panel på tre personer.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Mina Holdhus

Produksjonsrådgiver spillefilm
+ 47 976 89 877
mina.holdhus@nfi.no

Mina Holdhus

Isak Eymundsson

Produksjonsrådgiver spillefilm
0047 984 92 059
isak.eymundsson@nfi.no

Isak Eymundsson
 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

 • Filmrett

  En opphaver/rettighetshaver kan overdra til en produsent eneretten til å filmatisere vedkommendes verk. Hovedprodusent skal ha filmretten.

Alle nøkkelbegreper