Norsk filminstitutt

Den overordnede målsettingen for Sørfond er å bidra til å styrke filmproduksjon i land der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker.

Sørfond skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet, samt styrke ytringsfriheten.

Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje.

Sørfond forvaltes av Norsk filminstitutt i samarbeid med Stiftelsen Festivalkontoret. Tilskuddsordningen er finansiert av Utenriksdepartementet.

Viktige råd til deg som søker

• Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
• Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
• Denne tilskuddsordningen er hjemlet i Retningslinjer for tilskudd til filmproduksjon fra Sørfond. Les retningslinjene før du søker
• Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Søknadsvindu for 2020 er nå lukket. Søknadsfrist for 2021 vil bli utlyst her.

Hvem kan søke?

• Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
• Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
• Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
• Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
• Søker må være samproduksjonens minoritetsprodusent.

Format

Spillefilm og dokumentarfilm

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av spillefilm eller dokumentarfilm.

Hvor mye kan du få i tilskudd?

Maksimalt tilskudd per produksjon er 1.000.000 NOK.

Vilkår for tilskudd


• Søknaden må sendes inn før arbeidet det søkes om tilskudd til, er påbegynt.
• Det norske produksjonsforetaket må ha en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten. Intensjonsavtale godkjennes på søknadstidspunkt.
• Hovedproduksjonsforetaket må være etablert som et privat produksjonsforetak, og være hovedansvarlig for den finansielle og den praktiske gjennomføringen av prosjektet det søkes tilskudd til. Hovedprodusent må inneha filmretten til verket.
• Nøkkelpersoner både hos majoritet- og minoritetsprodusent må ha dokumentert profesjonell erfaring på sitt område.
• Produksjonen må ha en visningstid på minimum 50 minutter og være produsert for kino eller andre audiovisuelle plattformer.
• Hovedprodusenten må være etablert i et land på DAC-listen, som i tillegg står oppført på 85-landslisten, og inneha filmretten til verket.
• Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i, et land på DAC-listen. som i tillegg står oppført på 85-landslisten.
• Minimum 70 % av det samlede tilskuddet skal brukes i land på DAC-listen som i tillegg står oppført på 85-landslisten.
• Minimum 50 % av finansieringen må være skriftlig bekreftet på engelsk på tidspunkt for innlevering av søknad.

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsportalen.
• Søknaden og alle vedlegg må være på engelsk. Originaldokumentasjon på annet språk enn engelsk må følges av en kortfattet engelsk oversettelse.
• Søknaden må være komplett i henhold til krav som stilles i retningslinjene, inkludert dokumentasjon på bekreftet finansiering med kortfattet engelsk oversettelse, for å bli vurdert.
• Manuskript/prosjektbeskrivelse, kalkyle og finansieringsplan.
• Hovedproduksjonsselskapets og ansvarlig hovedprodusents CV.
• Minoritetsproduksjonsselskapets og ansvarlig minoritetsprodusents CV.
• Regissørens CV.
• Utfylt skjema over tidligere resultater for hovedprodusent, norsk minoritetsprodusent og regissør. Denne skal inneholde oversikt over opptil to filmer med gode resultater fra de siste sju årene, inkludert track record over festivaluttak og priser. Det er kun nødvendig å ha med de viktigste festivaluttakene og prisene. Ved pre-seleksjon vil regissørens og hovedprodusentens tidligere resultater inngå som et av vurderingskriteriene (ref. retningslinjene § 6).
• Intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusent.
• Dokumentasjon på at minimum 50 % av finanseringen er bekreftet (intensjonsavtale er ikke godkjent).
• Dokumentasjon på at hovedprodusenten har filmretten.
• Regissørens notat.
• Produsentnotat fra den norske minoritetsprodusenten som redegjør for hvordan prosjektet tilfredsstiller formålet med Sørfond (ref. retningslinjene § 2).
• Prosjektets totalbudsjett oppgis i NOK. For konvertering fra EUR skal søker benytte EUs offisielle kurs for inneværende måned. Benytt kalkulatoren på mediadesk.no til konvertering.

Relevante lenker

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
+47 416 71 012 
Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim
  • Samproduksjon

    Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

  • Tidligere resultater

    Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper