Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av fiksjonsfilm eller dokumentarfilm der filmens tema, regissør og hovedprodusent er fra et land på OECDs DAC-liste. Fondets formål er å styrke filmfortellinger fra DAC-land og dermed bidra til økt mangfold og ytringsfrihet. Sørfond er administrert av NFI i samarbeid med Film fra Sør og finansiert av Utenriksdepartementet.

Søknadsfrister

01. april 2019

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter. Søker må være samproduksjonens minoritetsprodusent og produksjonsforetaket må være registrert i enhetsregisteret

Tall og fakta

I 2018 ble det gitt tilskudd på totalt 3 millioner kroner til 3 spillefilmer og 3 dokumentarfilmprosjekter.

Se tildelinger i på Film fra sørs nettsider

Format

Spillefilm og dokumentarfilm

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av en fiksjon- eller dokumentarfilm med visningstid på minimum 50 minutt produsert for kino, tv eller andre audiovisuelle plattformer. Maksimalt tilskudd er 1 000 000 NOK.

Vilkår for tilskudd

 • Det er den norske minoritetsprodusenten som søker. Søknaden må sendes inn før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Det norske produksjonsforetaket må ha en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten
 • Det norske produksjonsforetaket må være et aksjeselskap og inneha betydelig relevant erfaring
 • Hovedprodusenten må være etablert i et land på DAC-listen, og inneha filmretten til verket.
 • Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i, et land på DAC-listen.
 • Minimum 70 % av det samlede tilskuddet skal brukes i land på DAC-listen.
 • Minimum 50 % av finansieringen må være skriftlig bekreftet på engelsk.

Retningslinjene for Sørfond er for tiden oppe til revisjon. Dette kan medføre endringer for tilskuddsordningenes målsetting og virkeområde fra og med 2019.

Sørfonds retningslinjer

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Hoved- og minoritetsprodusentens CV
 • Intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusenten.
 • Dokumentasjon på at minimum 50 % av finanseringen er bekreftet (intensjonsavtale er ikke godkjent)
 • Bekreftelse på at hovedprodusent har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden og alle vedlegg (inklusive finansieringsbekreftelser) må være på engelsk
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet. Du kan se en kopi av skjemaet her.

Relevante lenker

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
+47 22 47 44 40
Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

Alle nøkkelbegreper