NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.
Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.
Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre nå selv om ikke søknaden kan leveres før vi åpner selve søknadsmodulen 14. januar

Jobber du med film, tv eller spill kan du søke tilskudd til å delta på kurs i utlandet, finansieringsfora, festival, prisutdeling, salgsmesse eller et filmkulturelt arrangement med eget prosjekt. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende. Det er ingen søknadsfrister, men du må søke i god tid, og senest kl. 12.00 europeisk sentraltid dagen før arrangementet starter.


I enkelte tilfeller utlyses reisestipend til spesifikke arrangementer, som kurs, seminarer og nettverksarrangementer i utlandet, med egen søknadsfrist.

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er enkeltpersoner; profesjonelle fagarbeidere innenfor den norske audiovisuelle bransjen.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om stipend til deltakelse på kurs, finansieringsfora, festival, prisutdeling, salgsmesse eller et filmkulturelt arrangement med eget prosjekt

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Deltakeravgift
 • Reise på billigste måte
 • Overnatting (som ikke dekkes av arrangør) med inntil 1500 kroner pr. natt

Du må regne med å betale en egenandel.

Det vil fra tid til annen utlyses reisestipend til spesifikke arrangementer, som kurs, seminarer og nettverksarrangementer i utlandet.

Vilkår for tilskudd

 • Det skal foreligge en invitasjon fra arrangør.
 • Som søker må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring.

 • Kurs/finansieringsfora

Kurset må være på etter- eller videreutdanningsnivå og være relevant for søkers fagfelt, jfr. tidligere utdanning og erfaring.

Kurset/finansieringsforumet må være prioritert for reisestipend, (hovedsakelig Kreativt Europa-støttede kurs) jfr. liste som er publisert på Media Desk - eller utlyst av NFI. Fullstendig liste over prioriterte kurs finner du i søknadsportalen.

 • Deltakelse på festivaler, salgsmesser eller prisutdelinger

Arrangementet må være prioritert for reisestipend, jfr. prioriterte festivaler

 • Deltakelse på filmkulturelle arrangementer

Arrangementet må ha en filmkulturell begrunnelse, og må foregå på en anerkjent kulturell arena, ha et tematisk fokus relatert til Norge eller være en retrospektiv serie.
Ved deltakelse ved norske/nordiske/europeiske filmuker e.l. må disse være arrangert i samarbeide med en norsk utenriksstasjon.

Prioriteringskriterier

Dersom valget står mellom flere søkere vil søknadene bli prioritert ut fra ordningens formål og målet om en likestilt og mangfoldig audiovisuell bransje.
Som hovedregel for deltakelse på kurs, festival, finansieringsforum, salgsmesse, prisutdeling og filmkulturelle tiltak prioriteres de mest sentrale fagfunksjonene (evt. hovedkarakterer), og inntil to personer pr. produksjon.

Vi gir ikke tilskudd til

 • Utdanningsforløp eller til personer under utdanning
 • Generell deltagelse på kurs, filmfestivaler, filmkulturelle arrangementer, prisutdelinger eller salgsmarkeder
 • Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder
 • Deltakelse på finansieringsforum med et prosjekt som har mottatt utviklingstilskudd fra NFI der finansieringsarbeid er inkludert
 • En fagperson på et verk, dersom produsenten får tilskudd til lansering av verket på samme arena.
 • En fagperson på en utenlandsk produksjon, selv om det er en norsk minoritetsproduksjon. Unntak for norsk minoritetsprodusent på verkets internasjonale premiere.

Viktige krav til søknad

 • Søkerens CV
 • Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen
 • Beskrivelse av arrangementet (kurset, festivalen eller messen) fra arrangør
 • Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for deltakelsen
 • Invitasjon fra arrangør med opplysninger om kostnader som dekkes av arrangør
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
 • For festival: Dokumentasjon fra rettighetshaver på at søker kan representere verket på gjeldende arrangement.
 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd

Kontakt

Anna Kristina Knaevelsrud

Rådgiver stipend og kompetansehevende tiltak
+47 958 98 411
anna.kristina.knaevelsrud@nfi.no

Anna Kristina Knaevelsrud