NFI produserer statistikk og utarbeider analyser. Dette er en del av kunnskapsgrunnlaget når viktige beslutninger for norsk film-, serie- og spillproduksjon skal fattes. Her finner du de viktigste rapportene og undersøkelsene.

 • Dokumentene foreligger i excel-format. Oppdatering skjer etterskuddsvis på årlig basis. 

  2016 2015 2014 2013
  2012 - -- - -
 • Facts & Figures presenterer kort og oversiktlig statistikk om norske filmer, TV-serier og spill på engelsk. Rapporten blir utarbeidet i samarbeid med Film & Kino.

  2016 2015 2014 2013
  2011 2010 2009 2008

  Engelske artikler fra årsrapporten 2017:

 • For de fleste større norske filmer som kommer på kino, oppretter vi en filmprofil med tall og grafisk fremstilling av hvordan filmen traff publikum. Innsamlingen skjer i samarbeid med CAPA og Kantar TNS. Filmprofilene gir produsenter innsikt i publikumsvaner, og er et nyttig verktøy for arbeidet med lansering av nye filmer.

 • Mange norske filmer eksporteres hvert år til utlandet. Vi følger utviklingen i den samlede salgsverdien og analyserer tallene. Flere av eksportundersøkelsene inneholder et kapittel der vi også ser på norske kinofilmers besøk i utlandet.

  - 2017 2016 2015 2014
  2011 2010 2009 2008 2002-2007
 • Norsk films tilgjengelighet på VOD-plattformer

  De siste to årene har vi undersøkt tilgjengeligheten til norsk film på VOD-plattform i det norske markedet. Rapportene har vist at tilgjengeligheten er relativt god. TVOD-tjenester (enkeltkjøp) trekker den samlede tilgjengeligheten opp, mens SVOD-tjenester (abonnement) trekker ned.

  Bedre kjønnsbalanse i norsk film – et spørsmål om rekruttering?

  Vi er glade for å kunne melde at kjønnsbalansen i norsk film har hatt en positiv utvikling de siste årene, selv om vi fortsatt har et stykke igjen før filmbransjen er likestilt. Funnene i rapporten viser betydelig færre kvinner enn menn allerede i rekrutteringen til bransjen for majoriteten av de audiovisuelle formatene.

  AMT-direktivet

  NFI har på oppdrag av Kulturdepartementet utredet mulighetene som ligger i EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) og kommer med anbefalinger om hvordan direktivet bør implementeres i norsk lov.

  Rapport om Likestilling på filmområdet

  Våren 2011 bad Kulturdepartementet Norsk filminstitutt om å foreta en mer omfattende vurdering av tiltak for å bedre kjønnsbalansen på filmområdet. Denne rapporten skisserer ulike alternativer for hvordan kjønnskvotering kan innføres i større grad enn i dag, både kvoteringstiltak innenfor rammen av dagens regelverk og kvoteringstiltak som vil kreve endringer i regelverket er vurdert.


  Rapport om effektene av insentivordningen


  Norsk Filminstitutt har engasjert konsulentselskapet Olsberg SPI til å lage en rapport om effektene av insentivordningen etter første runde med tildelinger.  Olsberg SPI har gått gjennom søknadene til de prosjektene som fikk tilskudd, og gjennomført samtaler med alle søkerne og et bredt utvalg bransjeaktører, fra blant annet linjeprodusenter, regionale fond, -sentre og filmkommisjoner, Virke Produsentforeningen, Filmforbundet, Kulturdepartementet, Oslo kommune og NFI.

  Rapporten er basert på budsjettallene som er oppgitt søknadene, og er derfor kun et estimat. De endelige kostnadene blir først tilgjengelige når produksjonene har levert revisorbekreftet regnskap.